UVOD U RAD OPERACIJSKE SESTRE

   

  Proslov:  

,,SESTRA U OPERACIONOJ DVORANI SURADNIK JE KIRURGA, SUDIONIK U NAJDRAMATIČNIJIM TRENUCIMA BORBE ZA ČOVJEKOVO ZDRAVLJE I ŽIVOT,,

                                                                                                               Dr. A. Medanić-kirurg

UVOD:

 

Operacijska sestra mora biti: educirana, marljiva, spretna, racionalna, iskrena, samozatajna,a opet odlučna u svom radu. Sastavni je dio tima koji se sastoji :

-         kirurga-operatera,

-         jednog do dva asistenta,

-         oprane i slobodne operacijske sestre,

-         te anesteziologa i anestezijskog tehničara

Rad operacijske sestre vezan je uz instrumentiranje koje obuhvaća:

-          čišćenje,

-          njegovanje,

-          čuvanje,

-          pohranjivanje,

-          sterilizaciju,

-          pripremu za primjenu

-          i sudjelovanje u korištenju instrumenata za vrijeme operativnog zahvata. 

Oprana operacijska sestra samostalno obavlja sve navedene radnje ,osim što ima podijeljenu ulogu u primjeni instrumenata za vrijeme operativnog zahvata. Ona instrumente ili zavojni materijal dodaje kirurgu ili njegovom asistentu ( u pravom trenutku, spontano ili na zahtjev,) upravo onaj instrument koji je potreban u danom trenutku

Opranoj operacijskoj sestri na raspolaganje je stol za instrumente i stol za instrumentiranje. Da bi se sestra što bolje snalazila u tijeku operacije, stol za vrijeme operacije ne smije biti pretrpan instrumentima . 

Vrlo bitna karika u radu time je slobodna operacijska sestra koja prati rad tima i u svakom trenutku je spremna na vrijeme reagirati i timu dodavati sve ono što je potrebno za nesmetano odvijanje operacijskog zahvata.

Njen posao je van sterilnog područja , ali usko vezano uz  to područje.

Tu ubrajamo :

-         otvaranje kompleta operacijske  robe

-         otvaranje setova instrumenata

-         otvaranje materijala za šivanje

-         priprema fiziološke otopine

-         drenaža i sl.

 

Zapravo slobodna sestra je asistent opranoj operacijskoj sestri.    

Za vrijeme rada oprana sestra mora paziti na broj instrumenata, igala,  zavojnog materijala (npr. tupfera) i drugog pribora i materijala. 

Ako nekome od članova tima za vrijeme operacije nešto od instrumentarija padne na pod, oprana sestra to mora glasno primijetiti ,da bi onda slobodna sestra to i podigla, te odložila na odgovarajuće mjesto.

(Svi instrumenti koji su tijekom operacije zagađeni  odlažu se na zato pripremljeno mjesto.) 

Svi naknadno dani tupferi i ostali materijal moraju biti prebrojani i zabilježeni ,u  suradnji sa  slobodnom sestrom , jer  na kraju operacije broj mora biti usklađen. Nakon toga može početi završno šivanje po slojevima. 

Vrlo je bitno da je oprana operacijska sestra  za vrijeme rada pribrana, da drži svaki detalj pod kontrolom. Sestra mora biti i psihički i fizički u dobroj kondiciji da u svom radu u potpunosti zadovolji.

  Po završetku operacije i izlasku pacijenta iz operacijske dvorane, oprana i slobodna operacijska sestra pristupaju pranju , čišćenju i sterilizaciji instrumentarija, sređivanju aparature upotrijebljene tijekom operacije, te nadopunjavanju  potrošenog za vrijeme  operacije.

Da bi u operacijskoj dvorani teklo sve besprijekorno , kako oprana, tako i slobodna operacijska sestra, svojim radom  moraju zadovoljiti sve uvjete.   

Uvjeti vezani za operacijsku dvoranu  

1.      Brinu o rasporedu namještaja (opreme ) u operacijskoj dvorani

2.      Kontrolira ispravnost i funkciju aparata u dvorani

3.      Dobro poznavanje gdje se što nalazi u dvorani i u pripremi

4.      Moraju znati reagirati u slučaju nestanka el .energije, vode ,i slično

5.      Vode brigu i kontrolu nad mjerama asepse i antisepse.

 

Slika br.1 -  Vrlo bitan dio namještaja (opreme ) u operacijskoj sali je operacijski stol. Operacijski stol  mora se  redovito održavati i prije svake operacije provjeriti ispravnost.

 

 

Slika br. 2 -  Operacijski stol pokriven nepropusnim sterilnim i gumiranim platnom i plahtom

 

 

Zadaci vezani uz bolesnika

1.      Prihvaća i identificira bolesnika pri ulazu u operacionu dvoranu

2.      Rukovodi postavljanjem bolesnika na operacioni stol

3.      Kontrolira regije operacionog zahvata (brijanje)

4.      Pomaže kod povijanja operiranog bolesnika

  Zadaci vezani uz kirurški tim

1.      Treba poznavati navike i želje kirurga koji operira, njegov način rada, ”posebne instrumente” i materijal za šivanje sa kojim radi

2.      Treba poznavati kvalitetu i naviku oprane operacijske sestre

3.      Mora biti dobro upoznata o postupcima i tijeku operacijskog zahvata

4.      Pomaže kod odijevanja tima (sterilni mantili)

5.      Dodaje sve što zatreba za vrijeme zahvata

6.      Izvještava patologa, rendgenskog tehničara ili onoga za kim se ukaže potreba tijekom zahvata

7.      Prima, označava i evidentira tkivo, sekret i drugi materijal za patohistološke, mikrobiološke pretrage…

8.      Ocjenjuje važnost informacije koja se treba javiti opranim članovima tima, vezano uz neku obavijest ili telefonski poziv.

 

Na kraju moramo naglasiti da se oprana i slobodna operacijska sestra nadopunjuju u radu i izmjenjuju u ulogama ovisno o planu i programu danog radnog dana. Dakle, oprana sestra odrađuje posao slobodne operacijske sestre i obrnuto. To je bitno jer je posao operacijske sestre psihički i fizički iscrpljujući pa je poželjno da se nakon određenog zahvata zamjene uloge. Zbog toga je bitno da u svakoj smjeni rade po dvije operacijske sestre koje se savršeno nadopunjuju u radu. 

Nabrojat ćemo nekoliko poslova sa kojima operacijska sestra mora suvereno baratati:

 

ASEPTIČKI  I  SEPTIČKI OPERACIJSKI ZAHVATI   

 

a)      ASEPTIČKI (ČISTI)     – op. zahvati su oni gdje nema infekcije

b)      SEPTIČKI (NEČISTI)   -  u kojima su tkiva ili organizam već otprije inficirani

 

Da bi se izbjegla mogućnost septičkih stanja bitna je redovita kontrola  mogućih infekcija u op. dvorani.

Bitno je stručno provođenje higijenskih mjera u  op. dvorani kao i na bolesničkim odjelima , jedinicama intenzivne njege , te u cijelosti u bolnicama. 

Operacijska sestra u svom radu mora znati pravilno reagirati u svakom slučaju.

  Vrlo je bitno provođenje dezinfekcije. To je skup postupaka pomoću kojih smanjujemo broj mikroorganizama u određenoj sredini ili na određenom predmetu i oslobađamo ih zaraznosti. Dezinfekcijom ne uništavamo sve prisutne organizme, već smanjujemo njihov broj i virulenciju na razinu na kojoj oni više nisu opasni po zdravlje.   

POSEBNO POGLAVLJE U RADU OPERACIJSKE SESTRE  JE STERILIZACIJA.  

  STERILIZACIJA je postupak koji će potpuno ukloniti  sve oblike mikroorganizama sa svih predmeta, instrumenata i materijala koji dolaze u dodir sa ranom. Takvu metodu nazivamo ASEPSOM.

 Stanje ASEPSE postižemo različitim postupcima sterilizacije , te razlikujemo:

 

  STERILIZACIJA  SUHOM TOPLINOM

 

Sterilizacija se vrši u posebnim aparatima STERILIZATORIMA i to na taj način da se zrak zagrijava električnom energijom do željenog stupnja i željene dužine trajanja. Bitno je znati što se može sterilizirati tom metodom i koji je postupak steriliziranja.

 

  STERILIZACIJA VLAŽNOM TOPLINOM

 

To je sterilizacija vrućom vodenom parom pod tlakom u posebnim aparatima AUTOKLAVIMA.

 

STERILIZACIJA FORMALDEHIDOM

 

Ta se sterilizacija koristi kod predmeta osjetljivih na vlagu i visoku temperaturu.

   

STERILIZACIJA IONIZIRAJUĆIM ZRAKAMA

 

Ta se sterilizacija najčešće primjenjuje u tvornicama koje proizvode predmete za jednokratnu uporabu ( šprice, igle, i sl.).

 

KEMIJSKA STERILIZACIJA

 

Vrši se plinom etilenoksidom čija je prodornost vrlo dobra.

            Operacijska sestra mora znati sve o načinu pripreme i postupcima sterilizacije te njihovu kontrolu kao što poznaje abecedu. Vrlo je poželjno da unutar operacijskog bloka postoji prostor za sterilizaciju.

Jako je bitna suradnja sestara operacije i sestara centralnog  odjela za sterilizaciju. Svojim kontaktom i konstruktivnim razgovorom puno toga se može učiniti za poboljšanje rada i samih uvjeta za rad ,te za racionalnom potrošnjom materijala, što je u današnje vrijeme vrlo bitno.

PRIPREMA OPERACIJSKE SESTRE ZA RAD  

      -         Upoznavanje sa operacijskim programom

-         Presvlačenje u filteru : uniforma – kapa – maska – klompe

-         Priprema instrumentarija, robe, šivaćeg materijala i dr.

-         Kirurško pranje ruku

-         Odijevanje sterilnog mantila

 

RAD SLOBODNE OPERACIJSKE SESTRE   

-         Otvaranje paketa sa operacijskom robom i zavojnim materijalom

-         Otvaranje setova instrumentarija za danu operaciju

-         Otvaranje sterilnih rukavica

 

 RAD OPRANE OPERACIJSKE SESTRE  

-         Oprana operacijska sestra pristupa slaganju instrumentarija na stol za instrumente

-         Pokrivanje stola za instrumentiranje

-         Oblačenje kirurškog tima – u sterilne mantile i sterilne rukavice-

-         Pokrivanje pacijenta prema regiji koja je predviđena operacijskim zahvatom

-         Pristupanje operacijskom zahvatu

-         Instrumentiranje   

POSTUPAK PO ZAVRŠETKU OPERACIJSKOG ZAHVATA

 

  Slika br.3 – Raspremanje operacijskog stola s instrumentima nakon operacijskog zahvata

 

 

-         Pranje i dezinfekcija instrumentarija

-         Slaganje instrumenata u kasete ( setove )

-         Sterilizacija

-         Dezinfekcija aparata upotrijebljenih za vrijeme zahvata

-         Nadopuna upotrijebljenog materijala 

Slika br.4 – Raspremanje, pranje i dezinfekcija aparata korištenih za vrijeme operacijskog zahvata

 

 

Po odlasku osoblja zaduženog za čišćenje dvorane operacijska sestra provjerava da li je sve obavljeno kako treba. 

Vrlo je bitna edukacija pomoćnog osoblja  (čistačica) kako bi provodile pravilan postupak kod čišćenja operacijske dvorane tj. op. bloka jer je njihova zadaća vrlo važna karika u lancu vezano za prostore u kojima djeluje op. tim.   

KOMPLET OPERACIJSKE ROBE I ZAVOJNOG MATERIJALA   

-         Plahte ( 2 komada );  od toga jedna plahta mora imati prorez na sebi

-         Kirurški mantil ( 4 komada )

-         Kompresa ( 8 komada )

-         Gumirano-nepropusno  platno ( 1 komad ) 

Slika br. 5 - Komplet operacijske robe

 

  

KOMPLET PLATNENE VREĆICE SA ZAVOJNIM MATERIJALOM

 

-         Tupferi veliki ( 2 x 10 komada )

-         Tupferi mali   ( 3 x 10 komada )

-         Preparir tupferi - štilaca - ( 10 komada )

-         Okrugli tupferi ( 10 komada )

-         Gaze uredno sašivene u 4 sloja 50 x 50 cm (trbušne komprese) ( 3 komada )

-         Gaze složene u harmoniku 1,5m ( kobasica)

-         Krep zavoja ( 1 komad )

-         Male ručnike za brisanje kirurški opranih ruku ( 4 komada ) 

Osnovni komplet operacijske robe složen je tako da gledajući izvana  najprije su na pola složene dvije plahte na koje se slaže uredno složene i provjerene  ( da nisu poderane ) dvije plahte . Na to se dodaju 3 kirurška mantila . Do njih 8 komada kompresa podijeljena u dva kupa. Na tako složenu operacijsku robu dodaje se gumirano platno , a preko svega vrećica sa zavojnim materijalom . Na sam vrh se stavlja mantil za opranu operacijsku sestru. Na mantilu je mali ručnik  za brisanje ruku . Tako složen komplet umota se unutarnjom plahtom na koju se stavlja kontrolna trakica, potom se umota sa vanjskom plahtom koja se osigura ljepljivom širokom trakom , te kontrolnom trakicom na koju se upiše što komplet predstavlja i kojeg datuma je steriliziran. U sredini takvog kompleta također se postavlja traka za kontrolu sterilnosti.

 

Uz osnovni komplet  operacijske robe, kroz posao se ukazala potreba za pojedinačno steriliziranim komadima operacijske robe i zavojnog materijala. Pa tako imamo zasebno sterilizirane plahte po 2 komada , po jedan kirurški mantil , po 3 komada kompresa, te paketiće po 10 komada velikih tupfera i 10 komada malih tupfera , zatim sav zavojni materijal po 1,2,5 ili 10 komada u paketiću ovisno o potrebama.

 

Pojedinačno se sterilizira vata sa zavojem, te gumirano platno.

 

U dogovoru sa sestrama odjela sterilizacije nadopunjuje se i prilagođava se potreba za robom i zavojnim materijalom ovisno o potrebama operacijskih timova. Vrlo je bitna koordinacija sa sestrama sterilizacije kako bi materijala bilo u dovoljnoj količini, a opet da se ne natrpavamo zalihama poradi zastare roka sterilnosti. Unutar kuće već su poznate potrebe za dnevnim i tjednim količinama potrebnog materijala tako da je sav posao koordiniran na relaciji operacijski blok - odjel sterilizacije.

 

VELIKI OSNOVNI SET INSTRUMENATA

 

-         Pinceta  anatomska ( 5 komada )

-         Pinceta  anatomska duga ( 2 komada )

-         Pinceta  kirurška  ( 4 komada )

-         Pinceta  za koagulaciju ( 2 komada )

-         Pinceta za koagulaciju duga ( 1 komad )

-         Držači za skalpel razni ( 4 komada )

-         Hvataljka po Duvalu ( Dival ) ( 4 komada )

-         Hvataljka pean veliki zavinuti ( 12 komada )

-         Hvataljka pean mali zavinuti ( 8 komada )

-         Hvataljka pean mali ravni  ( 4 komada )

-         Hvataljka Mixterova pravokutna ( Keli ) ( 4 komada )

-         Hvataljka Mikuliczova ( Mikulić ) ( 6 komada )

-         Hvataljka po Kocheru ( Koher ) ravna i zavinuta po 2 komada

-         Hvataljka Backhaus ( Bahauz ) za rublje ( 15 komada )

-         Iglodržači ( 4 komada )

-         Kirurške škare preparirke ( 3 komada )

-         Kirurške škare ravne ( 2 komada )

-         Kuke razne :

        Prozor kuke velike ( 2 komada )

         Prozor  kuke  male ( 2 komada )

         Oštre kuke ( 2 komada )

         Basinijeve kuke velike ( 2 komada )

         Basinijeve kuke male ( 2 komada )

 

-         Bigzam - velika špatula  ( 1 komad )

-         Sonde :                   Glavičasta

         Kocherova 

         Žljebasta 

-            Dešamp ( 2 komada )

-            Posuda za Povidon ( 1 komad )

 

  MALI SET  ( HERNIA )  INSTRUMENATA  

 

-          Pinceta anatomska  ( 3 komada )

-          Pinceta kirurška ( 2 komada )

-          Pinceta za koagulaciju ( 2 komada )

-          Držači za skalpel ( 3 komada )

-          Škare kirurške preparirke ( 2 komada )

-          Škare kirurške ravne ( 1 komad )

-          Hvataljka po Duvalu ( 2 komada )

-          Hvataljka pean velika ( 7 komada )

-          Hvataljka pean mala ravna ( 3 komada )

-          Hvataljka pean mala zavinuta  ( 8 komada )

-          Hvataljka Mixterova – pravokutna Keli ( 2 komada )

-          Hvataljka Kocher ravna ( 4 komada )

-          Bachaus hvataljka ( 8 komada )

-          Iglodržači ( 2 komada )

-          Kuke razne :

         Prozor kuke velike ( 2 komada )

         Prozor kuke male ( 2 komada )

         Oštre kuke ( 2 komada )

         Basinijeve kuke velike ( 2 komada )

         Basinijeve kuke male ( 2 komada ) 

-          Sonde :

         Glavičasta

         Žljebasta

-          Dešamp

-          Posuda za povidon ( 1 komad )

  Slika br. 6 - Složen operacijski stol za instrumente sa instrumentima i kompletom operacijske robe